Stručni ispiti

Profesori fizike koji su program pripravničkog staža ostvarili u strukovnim školama polažu stručni ispit u I. tehničkoj školi TESLA u Zagrebu. Svrha je stručnog ispita ustanoviti osposobljenost pripravnika za samostalno obavljanje nastavničkog poziva.

ATOM1

Profesori stručni ispit polažu pred ispitnom komisijom koju čine:

– Gordan Pihač, prof. fizike, viši savjetnik u Agenciji za odgoj i obrazovanje, predsjednik ispitnog povjerenstva

– dr.sc. Katarina Jeličić, nastavnica metodike fizike na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Zagrebu

– Hrvoje Negovec, prof. savjetnik, profesor fizike na I. tehničkoj školi TESLA, mentor pripravniku

– Tihomir Matičević, prof. fizike, ravnatelj I. tehničke škole TESLA

– Miljenko Buljan, profesor hrvatskog jezika na I. tehničkoj školi TESLA

Rad ispitne komisije temelji se na Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN, 88/2003) i Poslovniku o radu komisija za stažiranje i polaganje stručnog ispita (Glasnik Ministarstva prosvjete i sporta, 5/96).

Nakon ostvarenog programa pripravničkog staža, škola prijavljuje pripravnika za stručni ispit nadležnoj ustanovi najkasnije 30 dana prije ispitnog roka. Detalje postupka prijave potražite na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje.

Ispitni rokovi za profesore srednjih škola:

– od 10. veljače do 10. travnja
– od 10. listopada do 10. prosinca

Stručni ispit odvija se unutar navedenih rokova, traje dva dana i obuhvaća pisani rad, izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit.

Pisani rad traje do 180 minuta, a sljedeći dan polaže se usmeni dio ispita u trajanju najviše 40 minuta (nakon izvedenog nastavnog sata).

Uspjeh na svakom dijelu ispita iskazuje se ocjenom “položio” ili “nije položio”. Na taj se način iskazuje i opći uspjeh stručnog ispita.

Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata ocijenjen  s “nije položio”, ne može polagati usmeni dio ispita. Također, pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita.

Pripravnici koji su položili stručni ispit dobivaju Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Priprema stručnog ispita

Nakon dobivanja obavijesti, pripravnik (kandidat) treba, prema uputama iz obavijesti, kontaktirati mentora koji će:

– odrediti nastavnu temu za sat kojeg će pripravnik izvesti s učenicima pred članovima ispitne komisije
– omogućiti kandidatu uvid u raspoloživa nastavna sredstva i pomagala
– omogućiti pripravniku upoznavanje s učenicima (hospitiranje)
– općenito, pomoći kandidatu na način predviđen Pravilnikom i Poslovnikom.

Pripremu nastavnog sata pripravnik izvodi samostalno.

Tijek stručnog ispita

Pisani rad – kandidat ima mogućnost izbora između tri ponuđene teme koje određuje predsjednik ispitne komisije. Pripravnik za vrijeme pisanja smije koristiti Hrvatski pravopis.

Sadržaj pisanog rada vrednuje se s jezičnog i metodičkog stajališta.

Izvođenje nastavnog sata – odvija se prema prethodnom dogovoru s mentorom, neovisno o ocjeni pisanog rada koja se još ne priopćuje kandidatu.

Nastavnom satu nazočni su predsjednik ispitne komisije, sveučilišni nastavnik metodike fizike i mentor. Kandidat prije izvođenja samog sata predaje pisanu pripremu za sat članovima komisije u tri primjerka.

Neposredno nakon održanog sata, članovi komisije koji su pratili izvedbu nastavne teme ukratko analiziraju metodička pitanja u razgovoru s kandidatom.

Usmeni ispit – polaže pripravnik koji je uspješno položio oba prethodna dijela ispita, u pravilu pred svim članovima ispitne komisije.

U prvom dijelu usmenog ispita provjerava se znanje metodike, između ostaloga vezano i uz temu pisanog rada te nastavnu temu održanog sata. Metodičke sadržaje ispituju (u pravilu) predsjednik ispitne komisije, sveučilišni nastavnik metodike fizike i profesor mentor kao sustručnjak kandidata.

Slijedi provjera poznavanja Ustava Republike Hrvatske, ustrojstva školskog sustava i poznavanja rada u školi, školskih propisa, pedagoške dokumentacije i evidencije. Taj dio ispituju (u pravilu) predsjednik komisije i ravnatelj škole.

Usmeni dio stručnog ispita vodi predsjednik ispitne komisije.

vrati seATOM1na vrh